Particle Theory and Cosmology Group Personnel

[ ENGLISH | JAPANESE ]
e-mail @ tuhep.phys.tohoku.ac.jp
* @ tohoku.ac.jp
# @ dc.tohoku.ac.jp

Faculty

Hikasa, Ken-ichi hikasa
Yamaguchi, Masahiro yama
Takahashi, Fuminobu fumi
Watamura, Satoshi watamura
Sumino, Yukinari sumino
Ishikawa, Hiroshi ishikawa
Hotta, Masahiro hotta
Yamada, Youichi yamada
Yokozaki, Norimi yokozaki
Naruko, Atsushi naruko

Postdocs

Carow-Watamura, Ursula ursula
Matsui, Hiroki hiroki.matsui.c6 *

Graduate Students (DC)

Bessho, Taiki tbessho
Daido, Ryuji daido
Kaneko, Tomokazu t_kaneko
Fujitani, Yoshio fujitani
Ho, Shu-Yu ho.shu-yu.q5 #
Yamaguchi, Koji k_yamaguchi

Graduate Students (MC)

Matsukawa, Kohei matsukawa
Miura, Kohei miura
Nishioka, Toshiro nishioka
Sekiya, Shusuke sekiya
Tomitsuka, Takeshi tomitsuka
Hayashi, Yuki yuuki.hayashi.s3 #
Katsube, Ryota ryota.katsube.p8 #
Mori, Masato masato.mori.s4 #
Nakagawa, Shota shota.nakagawa.r7 #
Yano, Taro tarou.yano.t5 #

Secretaries

Iwabuchi, Minako
Tanaka, Risa

Home
Last updated: Dec 06, '18