Particle Theory and Cosmology Group Personnel

[ ENGLISH | JAPANESE ]
e-mail @ tuhep.phys.tohoku.ac.jp
* @ tohoku.ac.jp
# @ dc.tohoku.ac.jp

Faculty

Yamaguchi, Masahiro yama
Takahashi, Fuminobu fumi
Sumino, Yukinari sumino
Ishikawa, Hiroshi ishikawa
Yonekura, Kazuya yonekura *
Nakayama, Kazunori kazunori.nakayama.d3 *
Hotta, Masahiro hotta
Yamada, Youichi yamada
Kitajima, Naoya kitajima
Yamada, Masaki m.yamada *
Yin, Wen yin.wen.b3 *
Hikasa, Ken-ichi (AGS, ILAS) hikasa

Visiting Researchers

Watamura, Satoshi watamura
Carow-Watamura, Ursula ursula
Sakurai, Kodai kodai.sakurai.e3 *

Postdocs

Mishima, Go go.mishima.e4 *
Watanabe, Kento kento.watanabe.d2 *
Murai, Kai kai.murai.e2 *
Nakagawa, Shota shota.nakagawa.r7 #

Graduate Students (DC)

Fujitani, Yoshio fujitani
Gonzalez, Diego diego #
Kobayashi, Shun shun.kobayashi.p2 #
Yokokura, Takahiro takahiro.yokokura.t3 #

Graduate Students (MC)

Lee, Junseok lee.junseok.p4 #
Agemura, Takuya takuya.agemura.q6 #
Fukuda, Masaki masaki.fukuda.r8 #
Izumine, Soichiro soichiro.izumine.r4 #
Narita, Yuma yuma.narita.q5 #
Funamizu, Akito akito.funamizu.r2 #
Kobayashi, Jin jin.kobayashi.q6 #
Sugeno, Tsubasa tsubasa.sugeno.r6 #

Secretaries

Iwabuchi, Minako
Kagami, Risa

Home
Last updated: Apr 07, '23