Particle Theory and Cosmology Group Personnel

[ ENGLISH | JAPANESE ]
e-mail @ tuhep.phys.tohoku.ac.jp
* @ tohoku.ac.jp
# @ dc.tohoku.ac.jp

Faculty

Hikasa, Ken-ichi hikasa
Yamaguchi, Masahiro yama
Takahashi, Fuminobu fumi
Watamura, Satoshi watamura
Sumino, Yukinari sumino
Ishikawa, Hiroshi ishikawa
Yonekura, Kazuya yonekura
Hotta, Masahiro hotta
Yamada, Youichi yamada
Yokozaki, Norimi yokozaki
Kitajima, Naoya kitajima

Postdocs

Carow-Watamura, Ursula ursula
Matsui, Hiroki hiroki.matsui.c6 *

Graduate Students (DC)

Fujitani, Yoshio fujitani
Ho, Shu-Yu ho.shu-yu.q5 #
Yamaguchi, Koji k_yamaguchi
Miura, Kohei miura
Tomitsuka, Takeshi tomitsuka

Graduate Students (MC)

Matsukawa, Kohei matsukawa
Nishioka, Toshiro nishioka
Hayashi, Yuki yuuki.hayashi.s3 #
Katsube, Ryota ryota.katsube.p8 #
Mori, Masato masato.mori.s4 #
Nakagawa, Shota shota.nakagawa.r7 #
Yano, Taro tarou.yano.t5 #
Okamura, Takeyuki takeyuki.okamura.p7 #

Secretaries

Iwabuchi, Minako
Tanaka, Risa

Home
Last updated: Apr 02, '19